Контакт

Контактирајте нé!

Најдобрата понуда на гуми во Македонија

Друштво за услуги и трговија преку интернет КУПИГУМИ ДОО Скопје

Седиште: бул. Србија бр. 10, Општина Кисела Вода, Скопје

Email: info@kupigumi.mk

Teл: +389 2 2776 666

EДБ: MK4058015522812

Матичен број: 7074247

Жиро сметка: 200003847549030 – Стопанска Банка АД Скопје

Работно време: 08 – 16 часот (понеделник до петок), 08 – 14 часот (сабота)

Пишете ни порака

Ќе ви одговориме во најскоро време